Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności

Ochrona państwa danych osobowych

Podczas korzystania z usług Air France, a w szczególności z usług dostępnych na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych, Air France, jako administrator danych, może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe. Air France jest spółką należącą do grupy AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE, podobnie jak KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen), przykłada dużą wagę do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności swoich pasażerów, uczestników programu lojalnościowego, potencjalnych klientów oraz użytkowników strony internetowej, strony internetowej w wersji mobilnej i aplikacji mobilnych. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z dostępnych usług odbywa się zawsze zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza z warunkami określonymi w znowelizowanej [francuskiej] ustawie „Bezpieczeństwo IT i Wolność” z dnia 6 stycznia 1978 r. oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (rozporządzenie UE 2016/679), w skrócie RODO”. Programy lojalnościowe Flying Blue oraz BlueBiz prowadzone są wspólnie z liniami lotniczymi KLM. Za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z tymi programami odpowiadają wspólnie AIR FRANCE i KLM. Zakres odpowiedzialności każdej ze spółek za zgodność z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych został ustalony w drodze porozumienia. W celu zapewnienia należytego stosowania tych zasad w Air France został powołany inspektor ochrony danych, który pełni rolę oficjalnego łącznika z [francuską] Krajową Komisją Informatyki i Swobód (CNIL). Air France wdraża także właściwe procedury wewnętrzne w celu podnoszenia świadomości swoich pracowników i zapewnienia przestrzegania tych zasad w swojej organizacji.

Do czego zobowiązuje się Air France w zakresie ochrony danych osobowych?

Air France zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych swoich klientów, potencjalnych klientów, użytkowników strony internetowej, strony internetowej w wersji mobilnej i aplikacji mobilnych oraz wszystkich innych osób, których dane osobowe przetwarza. Air France zobowiązuje się do przestrzegania przepisów mających zastosowanie do wszystkich wykonywanych operacji przetwarzania danych osobowych. W szczególności Air France zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty (zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość).
 • Państwa dane osobowe są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami (ograniczenie celu).
 • Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych).
 • Państwa dane osobowe są prawidłowe i stale uaktualniane, a także podejmowane są wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które w świetle celów ich przetwarzania są nieprawidłowe, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość).

Już na samym etapie projektowania operacji przetwarzania Air France wdraża właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego zagrożeniom związanym z wykonywanymi operacjami przetwarzania danych, spełnienia wymogów prawnych, a także ochrony praw oraz danych osób. Ponadto do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych Air France zobowiązuje umownie swoich podwykonawców (zleceniobiorców, dostawców itp.). Wreszcie Air France zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich innych zasad wymaganych w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności dotyczących praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, ich okresów przechowywania, jak również obowiązków dotyczących transgranicznych transferów tych danych.

Do jakich celów służą dane zbierane przez Air France?

1. Sposoby zbierania Państwa danych W ramach naszych relacji swoje dane osobowe mogą nam Państwo przekazywać na różne sposoby, w szczególności za pośrednictwem naszych stron internetowych, stron internetowych w wersji mobilnej oraz aplikacji mobilnych podczas przeglądania zasobów internetowych, dokonywania zakupów, rezerwacji, wypełniania różnych formularzy, zamawiania subskrypcji e-newslettera, zakładania konta Air France lub Flying Blue, aplikowania o pracę, publikowania komentarzy na naszych stronach w sieciach społecznościowych, nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z Air France lub przekazywania swoich danych osobowych w jakikolwiek inny sposób. 2. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne Państwa dane służą przede wszystkim do celów związanych z rezerwacją i zakupem biletów, a także ze świadczeniem konkretnych usług, takich jak: transport, pozyskiwanie klientów, programy lojalnościowe, promocje, informacje handlowe, badania satysfakcji, organizacja konkursów, nowe usługi i produkty nakierowane na poprawę doświadczenia klienta na lotnisku lub podczas lotu, badania statystyczne, rekrutacja pracowników, obsługa posprzedażna, rozpatrywanie Państwa wniosków i/lub reklamacji, ale także do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów oraz zwalczaniem nadużyć. Poza przypadkami uzyskania od Państwa zgody (zwłaszcza na przekazywanie zindywidualizowanych ofert), przetwarzanie Państwa danych w określonych wyżej celach jest konieczne zwłaszcza:

 • dla zapewnienia realizacji umowy przewozu,
 • dla wypełnienia obowiązku prawnego (w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa lotów, dopełnienia wymaganych formalności imigracyjnych z francuskimi lub zagranicznymi organami publicznymi…),
 • dla celów wynikających ze słusznych interesów realizowanych przez Air France (zwłaszcza rozwijania nowych usług oraz ofert, udoskonalania programu lojalnościowego, poprawy jakości obsługi klienta...).

Państwa dane będą wykorzystywane przede wszystkim:

 • w celu umożliwienia Państwu skorzystania z wszystkich usług dostępnych na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych Air France: tworzenie konta użytkownika, e-newsletter, zarządzanie rezerwacjami, pomoc i reklamacje, zarządzanie programami lojalnościowymi itp.,
 • w celu umożliwienia Państwu przeglądania zawartości naszych stron internetowych,
 • w celu lepszego dostosowania naszych informacji, powiadomień, ofert i innego rodzaju usług do Państwa zainteresowań,
 • w celu ich uzupełniania o pewne informacje wymieniane z kluczowymi partnerami handlowymi, aby poszerzać naszą wiedzę o Państwa zainteresowaniach i móc przekazywać Państwu oferty i inne zindywidualizowane usługi (pod warunkiem uzyskania od Państwa wcześniejszej zgody, jeśli ta jest wymagana, oraz respektowania Państwa prawa do wyrażenia sprzeciwu, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi akwizycji handlowej),
 • w celu ułatwienia formalności administracyjnych związanych z procedurą imigracyjną i wjazdową, zapobiegania niepłaceniu należności, zwalczania nadużyć oraz zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

W aplikacji mobilnej Air France dostępna jest funkcja „Skanuj paszport”, która umożliwia wprowadzenie Państwa danych osobowych bez konieczności ręcznego wpisywania. Korzystanie z tej funkcji jest dobrowolne. Aplikacja mobilna Air France korzysta z dostępu do kontaktów, co pozwala na automatyczne wypełnianie formularzy „towarzysz podróży” lub „przystąpienie do programu Flying Blue”. W ten sposób Państwa dane osobowe mogą zostać wypełnione bez konieczności ręcznego wpisywania. Korzystanie z tej funkcji nie jest obowiązkowe. Wszelkie incydenty występujące w trakcie wykonywania umowy przewozu, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lotu mogą być rejestrowane w systemie informatycznym, stanowić podstawę do złożenia skargi i skutkować zakazem wstępu na pokład samolotów Air France na okres trzech lat.

Jak długo są przechowywane państwa dane?

Air France zobowiązuje się przechowywać Państwa dane osobowe przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego do realizacji celów, dla których są one przetwarzane. Ponadto okresy przechowywania przez Air France Państwa danych osobowych są zgodne z okresami przechowywania określonymi w odpowiednich obowiązujących przepisach. Te okresy przechowywania uzależnione są od celów przetwarzania tych danych przez Air France i uwzględniają w szczególności mające zastosowanie przepisy prawne określające precyzyjne okresy przechowywania dla niektórych kategorii danych, ewentualne obowiązujące terminy przedawnienia, a także zalecenia CNIL (francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód) dotyczące niektórych kategorii przetwarzanych danych (na przykład Uchwała nr 2016-264 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uproszczonej normy dotyczącej automatycznego przetwarzania danych osobowych klientów oraz potencjalnych klientów (NS-048), artykuł L.232-7 francuskiego kodeksu bezpieczeństwa wewnętrznego odnoszący się do przekazywania danych pasażerów organom francuskiej administracji, przechowywanie plików cookies przez 13 miesięcy zgodnie z zaleceniem CNIL…).

Kto ma dostęp do państwa danych osobowych?

1. Odbiorcy Państwa danych Dane osobowe gromadzone na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych Air France mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Air France, partnerom Air France (KLM, SkyTeam, akredytowani agenci, przewoźnicy, wypożyczalnie samochodów, hotele, operatorzy kart płatniczych itp.) lub zewnętrznym usługodawcom w celu zapewnienia realizacji części lub całości usług, o których mowa powyżej. Przypominamy, że w takiej sytuacji Air France wymaga od swoich usługodawców wdrożenia rygorystycznych środków zapewniających poufność oraz ochronę tych danych. Ponadto, zgodnie z francuskimi i międzynarodowymi przepisami, Air France, tak jak każda inna linia lotnicza, może być zobowiązany do przekazania danych osobowych upoważnionym organom władzy publicznej (służby celne, służby imigracyjne, policja, itp.) zarówno na terenie Francji, jak i za granicą. Służy to, między innymi, wypełnieniu wymaganych formalności imigracyjnych oraz zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw. Zgodnie z artykułem L.232-7 francuskiego kodeksu bezpieczeństwa wewnętrznego informujemy, że operatorzy lotniczy mogą przekazywać francuskim organom administracji dane dotyczące rezerwacji, odprawy i wejścia na pokład swoich pasażerów (API/PNR) zgodnie z zasadami i do celów określonych w dekrecie nr 2014-1095 z dnia 26/09/2014. 2. Transfery danych poza Unię Europejską. Niektórzy z wyżej wymienionych odbiorców danych mogą mieć siedziby poza Unią Europejską i mieć dostęp do wszystkich lub niektórych danych osobowych gromadzonych przez Air France(nazwisko, imię, numer paszportu, dane dotyczące podróży itp.) w celu pomyślnej realizacji umowy przewozu lub z uwagi na konkretne upoważnienie. W tym zakresie Air France zobowiązuje się do zagwarantowania ochrony Państwa danych zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, zwłaszcza poprzez podpisywanie, w każdym przypadku z osobna, klauzul umownych zgodnych z wzorem Komisji Europejskiej lub stosowanie jakiegokolwiek innego mechanizmu zgodnego z RODO, w przypadku gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane przez usługodawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których kraj nie jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony.

W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać ze swojego prawa do wglądu, sprostowania, usunięcia dotyczących Państwa danych, jak również z prawa do ograniczenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przenoszalności. Ponadto przysługuje Państwu ustawowe prawo do wydania wytycznych dotyczących losu Państwa danych osobowych post mortem. Dodatkowo każda osoba, która w momencie zbierania jej danych osobowych była niepełnoletnia ma prawo żądać ich usunięcia bez zbędnej zwłoki. Wnioski o skorzystanie z tego prawa należy kierować na adres:  Air France  Inspektor Ochrony Danych / Data Protection Officer - ST.AJ IL  45, rue de Paris  95747 Roissy CDG Cedex  Francja  E-mail: mail.data.protection@airfrance.fr Do swojego wniosku należy dołączyć elementy umożliwiające Państwa identyfikację (nazwisko, imię, adres e-mail), jak również wszelkie informacje niezbędne do potwierdzenia Państwa tożsamości. W przypadku niektórych usług z praw tych można skorzystać bezpośrednio na stronie internetowej (zarządzanie kontem użytkownika, zarządzanie rezerwacjami, programem lojalnościowym itp.) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO. W celu skorzystania ze swoich praw, wycofania swojej zgody lub skierowania jakichkolwiek pytań lub reklamacji dotyczących programów lojalnościowych Flying Blue i BlueBiz należy kontaktować się z Air France pod adresem wskazanym powyżej lub z KLM pod adresem:  KLM Royal Dutch Airlines  Privacy Office - AMSPI  PO Box 7700  1117 ZL Luchthaven Schiphol  Holandia  E-mail: KLMPrivacyOffice@klm.com Jeśli okaże się to konieczne, AIR FRANCE i KLM będą ze sobą współpracować, aby zapewnić realizację Państwa uprawnień lub udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania lub reklamacje. W przypadku kontaktu z naszym działem obsługi klienta Państwa rozmowa może być nagrywana w celu poprawy jakości usług, zapobiegania sporom i złośliwym połączeniom. Jeśli nie chcą być Państwo nagrywani, prosimy bezpośrednio poinformować o tym doradcę. Przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Zawsze gdy wymagają tego przepisy prawa, Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingowych drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. Ponadto jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania pocztą elektroniczną e-newslettera Air France, należy kliknąć łącze odwołania subskrypcji znajdujące się na dole każdej wiadomości. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości o ofertach Flying Blue oraz naszych partnerów, mogą Państwo zaktualizować swoje preferencje dotyczące komunikacji w swoim profilu po zalogowaniu się na swoje konto Flying Blue. Możliwość świadczenia niektórych usług (specjalne posiłki, pomoc medyczna itd.) jest uzależniona od zgromadzenia pewnych danych. Mogą Państwo, oczywiście, sprzeciwić się ich gromadzeniu i przetwarzaniu, jednak może to skutkować brakiem możliwości skorzystania z tych usług. Zgodnie z prawem francuskim i międzynarodowym niepodanie lub podanie nieprawidłowych danych osobowych może zaowocować brakiem zgody na wejście na pokład samolotu lub odmową prawa wjazdu na terytorium obcego kraju (np. w drodze decyzji służby celnej), za co Air France nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Kompatybilność usług internetowych Air France z mediami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi

Air France stara się nieustannie udoskonalać swoje usługi elektroniczne, aby były one bardziej dostępne dla obecnych i potencjalnych klientów oraz zwykłych użytkowników. Strona internetowa Air France (lub strona internetowa dla urządzeń mobilnych) umożliwia stały (24-godzinny) dostęp do rezerwacji, zakupu biletów online, jak również do usług Flying Blue. Możliwe jest również uzyskanie informacji dotyczących możliwości rezerwacji hotelu, wynajmu samochodu, a także na temat ubezpieczeń podróżnych oferowanych przez naszych partnerów. W celu ułatwienia tworzenia i logowania się do swojego konta Air France mogą Państwo powiązać je ze swoim kontem w większości sieci społecznościowych. Zgadzając się na udostępnienie pewnych danych osobowych, które są wyszczególnione na właściwym dla każdej sieci społecznościowej ekranie tworzenia powiązania i udzielania zezwoleń, będą Państwo mogli korzystać ze strony Air France w bardziej optymalny sposób. W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć powiązanie swojego konta Air France z kontem serwisu społecznościowego.

Pliki cookies

W celu stałej poprawy jakości usług oferowanych na stronie internetowej i wychodzenia na przeciw oczekiwaniom klientów Air France może korzystać z „cookies”, plików tekstowych służących do rozpoznawania urządzeń klientów, którzy logują się do którejś z naszych usług. Zapisanie pliku cookie, tj. pliku śledzącego na Państwa urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon itp.) umożliwia Air France zbieranie informacji oraz danych osobowych. W zależności od ustawień wybranych w Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies umożliwiają między innymi:

 • korzystanie z podstawowych funkcjonalności strony Air France,
 • optymalizację naszej strony internetowej i wykrywanie ewentualnych problemów technicznych,
 • zapamiętywanie Państwa wyborów i ustawień oraz personalizację Państwa interfejsu użytkownika,
 • tworzenie statystyk do celów zarządzania ruchem na stronie i wykorzystania różnych elementów składowych strony internetowej Air France (odwiedzone rubryki, kolejność działań wykonanych przez internautę), umożliwiających poprawę ergonomii strony internetowej oraz jakości oferowanych usług,
 • ocenę skuteczności naszych kampanii reklamowych poprzez zliczanie i szacowanie ilości transakcji sprzedaży oraz kliknięć w zależności od środków zainwestowanych w reklamę,
 • poznanie treści odwiedzanych przez Państwa stron, wyszukiwanych przez Państwa lotów, informacji udostępnionych przez Państwa podczas rejestracji w innych serwisach, stron oraz witryn, jakie mogli Państwo odwiedzić,
 • wymianę informacji z innymi serwisami internetowymi w celu wyświetlania odpowiednich reklam i ogłoszeń,
 • udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych.

W zależności od wybranych ustawień dotyczących plików cookies, niektóre pliki śledzące mogą być tworzone lub odczytywane przez strony trzecie (dostawców usług reklamowych, agencje reklamowe itp.) podczas przeglądania przez Państwa strony Air France. W dowolnym momencie mają Państwo możliwość dokonania zmiany swoich ustawień dotyczących plików cookies. Więcej informacji na temat korzystania przez Air France z plików cookies znajdą Państwo w polityce zarządzania cookies.

Bezpieczeństwo it / Bezpieczne transakcje

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufności powierzonych nam przez Państwa danych osobowych jest dla Air France priorytetem. Air France stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, dostosowane do charakteru, zakresu i kontekstu przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych oraz zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, w celu zapewnienia im ochrony, a przede wszystkim niedopuszczenia do jakiegokolwiek przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, ujawnienia, ingerencji lub nieuprawnionego dostępu do tych danych. W ten sposób klienci kupujący bilety mają pewność, że ich dane są zabezpieczone i pozostają poufne. Air France zapewnia system płatności internetowych zabezpieczony przy użyciu najnowszych istniejących technologii. Air France stara się walczyć z praktykami kradzieży tożsamości w internecie. Do tego celu wykorzystuje między innymi system wykrywania oszustw przy płatnościach dokonywanych kartą bankową. System ten ma na celu ochronę klientów w przypadku utraty lub kradzieży karty. Dbanie o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności jest obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego też ważne jest, by klienci nie podawali swoich haseł innym osobom, pamiętali o wylogowywaniu się ze swojego profilu oraz z konta na portalu społecznościowym (szczególnie w przypadku kont powiązanych), a także o zamykaniu okna przeglądarki przy wychodzeniu ze strony Air France, zwłaszcza gdy korzystają z internetu przy użyciu komputera współużytkowanego z innymi osobami. W ten sposób inni użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do ich danych osobowych. Zdecydowanie odradzamy przekazywanie osobom trzecim lub publikowanie w sieciach społecznościowych jakichkolwiek dokumentów wystawionych przez Air France, które zawierają Państwa dane osobowe (karta pokładowa, numer biletu itp.). Informacje na temat najlepszych praktyk zabezpieczania danych można uzyskać w Portalu bezpieczeństwa informatycznego. Ogólne warunki dotyczące niektórych usług dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, strony internetowej w wersji mobilnej lub w aplikacjach mobilnych Air France mogą zawierać bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. I wreszcie, Air France wdrożył procedurę zarządzania lukami bezpieczeństwa, pozwalającą na skuteczne wyłapywanie ewentualnych naruszeń ochrony danych, niezwłoczne powiadamianie o nich właściwego organu, jak również ostrzeganie w przypadku, gdy takie naruszenie może niekorzystnie wpłynąć na Państwa dane osobowe.

Dane osobowe dotyczące osób małoletnich

Air France nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych odnoszących się do dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub osób, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska w odniesieniu do dziecka. Jeśli dane osobowe dotyczące dzieci są gromadzone na stronie internetowej, w aplikacjach lub na stronie internetowej w wersji mobilnej Air France, rodzice lub osoby, na których spoczywa odpowiedzialność rodzicielska mają możliwość wyrażenia sprzeciwu, pisząc na adres wskazany na dole tej strony. Ponadto, jak wskazano powyżej, osoba, która w momencie zbierania jej danych osobowych była niepełnoletnia ma prawo żądać ich usunięcia bez zbędnej zwłoki.

Łącza do innych stron internetowych

Na niektórych stronach serwisu internetowego Air France znajdują się łącza do stron internetowych innych firm. Zalecamy zapoznać się z ich polityką dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych, ponieważ mogą się one różnić od warunków Air France. Air France w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez strony internetowe innych firm.

Kwestie różne

Więcej informacji na temat przepisów wjazdowych obowiązujących w poszczególnych krajach można znaleźć w rubryce Formalności. Więcej informacji na temat programów odprawy celnej stosowanych przez władze Stanów Zjednoczonych można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Polityka ochrony danych Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS)

Secure Flight Program

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Air France prosimy napisać e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail: mail.data.protection@airfrance.fr

Zmiany

Air France zastrzega sobie prawo do dostosowania polityki ochrony danych osobowych i zobowiązuje się informować Państwa na swojej stronie internetowej o wszelkich zmianach lub uzupełnieniach. Niniejsza wersja została opracowana 1 maja 2018 r.

Ogólne Warunki Transportu